Monikielinen työkalu kotoutumista edistävän vertaistoiminnan arviointiin

Vertaistoiminnan onnistuminen on usein selvää siihen osallistuneille ja toimintaa ohjanneille. Sen tuntee. Vaikutusten näkyväksi tekeminen ja arviointi voi silti olla haastavaa. Millainen muutos osallistujissa ja heidän kotoutumisessaan on tapahtunut toiminnan avulla?

Kotoutumista edistävä vertaistoiminta voi olla vaikutuksiltaan hyvin laaja-alaista. Toiminta voi keskittyä esimerkiksi työelämävalmiuksien tai yhteiskuntatiedon kasvattamiseen tai toisaalta vanhemmuuden tukeen. Eri teemaisten vertaistoimintojen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa kuitenkin usein vertaistoiminnasta saatu voima ja psyykkinen tuki. Pakolaisavun kokemuksen mukaan kotoutumista edistävä vertaistoiminta voi parhaimmillaan antaa ihmiselle tietoa, työkaluja ja voimia tarttua itse uuteen elämäntilanteeseen liittyviin asioihin. Kyse on psykologisesta voimaantumisesta, jonka avulla henkilö saa oman elämänsä hallintaansa (Zimmerman, 1995).

Pakolaisavun ja VeTo-verkoston yhteistyössä kehittämä alku-ja loppukartoituslomake tukee vertaistoiminnan arvioimista. Lomake on ollut testikäytössä kolmen eri organisaation erikielisisissä vertaisryhmissä valtakunnallisesti keväällä 2021.  Lomake on kehitetty mahdollisimman yleispäteväksi, ja se keskittyy psykologiseen voimaantumiseen. Lomaketta voi käyttää oman toiminnan seurannan ja arvioinnin tukena sellaisenaan tai tarkemmin oman toiminnan tavoitteisiin muokattuna. Lomake löytyy tällä hetkellä seuraavilla kielillä: arabia, dari, kiina, kurdisorani, somali, suomi ja venäjä. Lomake on ladattu vertaistoimijat.fi-sivustolle yksinkertaisena word-tiedostona. Näin eri organisaatiot voivat ladata lomakkeen omaan käyttöönsä, muokata sitä tarvittaessa tai käyttää kysymyspatteristoa oman organisaation käyttämien kyselytyökalujen kautta. Alku- ja loppukartoituslomake on rakennettu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helposti lähestyttäväksi ja sitä kehitetään käyttöpalautteiden perusteella edelleen.

Tutustu kotoutumista edistävän vertaistoiminnan alku- ja loppukartoituslomakkeeseen ja ota valmis työkalu käyttöön toimintanne arvioinnissa -> Alku- ja loppukartoituslomake.

 

Voit kysyä lisää alku- ja loppukartoituslomakkeesta: heli.tikkanen[at]pakolaisapu.fi