Mitä vertaistoiminta on?

Mitä vertaistoiminta on?

Vertaistoiminta on ohjattua keskustelua tai toimintaa samassa elämäntilanteessa oleville henkilöille tai ryhmille.

Laadukas vertaistoiminta vastaa tavoitteillaan osallistujien tarpeisiin, ja sitä ohjaa koulutettu, eettisiin ohjeisiin sitoutunut ohjaaja tai ohjaajapari. Vertaistoiminta voidaan suunnata yksilöille tai ryhmille, ja sitä voidaan toteuttaa niin kasvotusten kuin virtuaalisestikin.

Parhaimmillaan kotoutumista edistävä vertaistoiminta kasvattaa osallistujan positiivista minäkuvaa, antaa resursseja ja lisää faktapohjaista tietoa yhteiskunnasta sekä tukee toimimaan aktiivisesti uudessa asuinympäristössä.

Kotoutumista edistävä vertaistoiminta on usein omakielistä. Omakielisen vertaisryhmän etuna on, että osallistujat ymmärtävät paremmin, mistä puhutaan. He pystyvät ilmaisemaan itseään tarkemmin, jolloin vuorovaikutukseen liittyviä väärinkäsityksiä tulee vähemmän. Omakielisessä vertaisryhmässä on usein helpompaa olla oma itsensä.

Pelkkä yhteinen kieli ei kuitenkaan riitä vertaisuuden kokemukseen. Osallistujien kokemus keskinäisestä vertaisuudesta sekä sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen on vertaistoiminnan perusta.  On tärkeää, että osallistujat saavat sellaista tukea, jota he tarvitsevat. Moni kaipaa esimerkiksi kontakteja suomenkielisiin. Tällöin osallistuja hyötyy eniten vertaistoiminnasta, jossa toiminta vahvistaa sosiaalisia verkostoja.

Tyypillisesti vertaistoiminnassa korostuu erityisesti kolme asiaa:

 

ITSETUNTEMUS & ITSELUOTTAMUS

Kokemusten jakamisen kautta syntyvä yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa kotoutujan positiivista minäkuvaa ja auttaa tunnistamaan voimavaroja ja vahvuuksia. Uudet näkökulmat antavat perspektiiviä. Tämä lisää tunnetta siitä, että ongelmat ovat voitettavissa ja vahvistaa motivaatiota vaikuttaa omaan elämään.

TIEDOT, TAIDOT JA YSTÄVÄT

Vertaisryhmässä kotoutuja saa tietoa, joka auttaa häntä tekemään parempia päätöksiä ja valintoja omassa elämässään. Keskustelujen avulla tietojen ymmärtäminen helpottuu. Ryhmässä voi oppia tietojen lisäksi erilaisia taitoja ja saa mahdollisuuden laajentaa sosiaalisia verkostojaan.

TOIMINTA

Vertaisryhmässä tullaan tietoiseksi konkreettisista omaan elämään liittyvistä vaihtoehdoista, joista itse voi valita sopivimmat. Ideaalitilanteessa
positiivinen minäkuva ja opittu tieto rohkaisevat toimimaan aktiivisesti uudessa asuinympäristössä. Kotoutuja saa vertaistuen kautta toimintamalleja ja tietoja, joiden avulla hän voi paremmin pitää omista oikeuksistaan huolta.

Kenelle vertaisryhmä soveltuu?

Vertaisryhmästä hyötyy eniten henkilö, joka on jossakin määrin valmis jakamaan omia kokemuksiaan ja puhumaan kotoutumiseen liittyvistä haasteistaan. Ryhmässä on tärkeää myös kuunnella ja antaa tilaa muille. Vertaisryhmät soveltuvat erityisesti ihmisille, jotka kaipaavat vuorovaikutusta muiden kanssa.