Mitä vertaistoiminta on?

Mitä vertaistoiminta on?

Vertaistoiminta on vastavuoroisuuteen pohjautuvaa, ohjattua toimintaa samassa elämäntilanteessa oleville henkilöille tai ryhmille.

Vertaistoiminta voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Usein toiminta on keskustelua. Vertaistoiminta voi kuitenkin olla myös toiminnallista. Tällöin vertaistuki rakennetaan esimerkiksi liikunnan, ruoanlaiton tai suomen kielen oppimisen yhteyteen. Vertaistoimintaa voidaan järjestää myös etänä. Vertaistoiminta toimii silloin, kun se perustuu tarpeeseen.

Kotoutumista edistävä vertaistoiminta on usein omakielistä. Omakielisen vertaisryhmän etuna on, että osallistujat ymmärtävät paremmin, mistä puhutaan. He pystyvät ilmaisemaan itseään tarkemmin, jolloin vuorovaikutukseen liittyviä väärinkäsityksiä tulee vähemmän. Omakielisessä vertaisryhmässä on usein helpompaa olla oma itsensä.

Pelkkä yhteinen kieli ei kuitenkaan riitä vertaisuuden kokemukseen. Osallistujien kokemus keskinäisestä vertaisuudesta sekä sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen on vertaistoiminnan perusta.  On tärkeää, että osallistujat saavat sellaista tukea, jota he tarvitsevat. Moni kaipaa esimerkiksi kontakteja suomenkielisiin. Tällöin osallistuja hyötyy eniten vertaistoiminnasta, jossa toiminta vahvistaa sosiaalisia verkostoja.

Tyypillisesti vertaistoiminnassa korostuu erityisesti kolme asiaa:

 

KESKUSTELU

Vertaistoiminnassa käytävä keskustelu mahdollistaa vastavuoroisen kokemusten vaihdon ja helpottaa asioiden sisäistämistä. Ohjaajan rooli on huolehtia, että keskustelu  etenee ja tukee kotoutumista tavoitteiden mukaisesti. Keskustelu on kuitenkin osallistujalähtöistä.

TUKI

Vertaistoiminnassa voi saada tukea omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tiedostamiseen. Tuki voi olla myös yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen yhteisöllistä oppimista. Usein osallistujat ovat tärkein tuki toinen toisilleen. Joskus vertaisohjaajan rooli tukijana korostuu.

RATKAISUKESKEISYYS

Kotoutumista edistävässä vertaistoiminnassa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että osallistujat saavat itseluottamusta, arkea helpottavia tietoja ja taitoja  sekä uudenlaisia näkökulmia elämäntilanteeseensa. Kotoutumista edistävä vertaistoiminta on yleensä väliaikainen toimintamuoto.

Kenelle vertaisryhmä soveltuu?

Vertaisryhmästä hyötyy eniten henkilö, joka on jossakin määrin valmis jakamaan omia kokemuksiaan ja puhumaan kotoutumiseen liittyvistä haasteistaan. Ryhmässä on tärkeää myös kuunnella ja antaa tilaa muille. Vertaisryhmät soveltuvat erityisesti ihmisille, jotka kaipaavat vuorovaikutusta muiden kanssa.