Vertaisohjaajakoulutuksen ja vertaistoiminnan ohjaamisen hyödyt ohjaajille

06/10/2023 1:00 pm

Suomen Pakolaisapu on kouluttanut vertaisohjaajia kotoutumista edistävään vertaistoimintaan vuodesta 2009 lähtien. Alusta alkaen ajatuksena on ollut antaa osallistujille riittävät tiedot ja taidot vertaisryhmien suunnitteluun ja ohjaamiseen. Vuodesta 2017 lähtien olemme valinneet koulutuksiimme vain vertaisohjaajakriteerit täyttäviä osallistujia ja kaikki osallistujat ovat antaneet koulutuksen lopussa lyhyen ohjausnäytteen. Näin olemme halunneet varmistaa sen, että jokaisella osallistujalla on teoriatiedon lisäksi myös ainakin yksi käytännön kokemus ohjaamisesta ja siten paremmat valmiudet alkaa ohjata vertaistoimintaa.

Selvitimme hiljattain vielä hieman tarkemmin, miten koulutuksemme ja ohjaajana toimiminen ovat vaikuttaneet ohjaajiin. Saimme iloksemme yhteensä 65 vastausta kyselyymme lyhyellä vastausajalla. Kysely lähti jopa 245 ohjaajalle, joten vastausprosentti oli 27.

 

Miten vertaisohjaajakoulutus vaikutti ohjaajiin ammatillisesti?

Koulutuksen tärkeimmiksi vaikutuksiksi nousivat selkeästi riittävien tietojen ja taitojen saaminen vertaistoiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun. Niiden lisäksi lähes 60 prosenttia vastanneista kertoi saaneensa itseluottamusta ohjaamiseen. Myös yli puolet vastanneista koki oppineensa koulutuksessa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ohjaajana. Lisäksi joka toinen vastaaja totesi ammatillisten verkostojensa kasvaneen koulutuksen kautta. Yksittäisenä merkittävänä mainintana tuotiin esille myös oman kotoutumisprosessin käsittelyn aloittaminen koulutuksessa. Kaksi ohjaajaa koki, ettei koulutus vaikuttanut heihin ammatillisesti mitenkään.

 

Miten koulutus ja ohjaajana toimiminen ovat vaikuttaneet ohjaajien elämään?

Selkeästi suurin vaikutus ohjaajien elämään on ollut moniin uusiin ihmisiin tutustuminen koulutuksen ja ohjaustehtävien kautta. Yli puolet vastanneista koki myös, että hänellä on nyt enemmän mahdollisuuksia Suomessa. Merkittäviä vastausmääriä saivat lisäksi seuraavat toteamukset:

Olen hyödyntänyt oppimaani henkilökohtaisessa elämässäni. (51 %)
Olen löytänyt uusia työ- tai koulutusmahdollisuuksia. (45 %)
Olen nyt monelta osin rohkeampi elämässäni. (45 %)

Kolme ohjaajaa vastasi, ettei koulutuksella ja ohjaamiselle ole ollut vaikutuksia heidän henkilökohtaiseen elämäänsä.

 

Ovatko vastaajat toimineet ohjaajina vertaisohjaajakoulutuksen jälkeen?

65 prosenttia vastanneista on ohjannut ryhmiä tai yksilöitä koulutuksen jälkeen. Yleisimmät syyt ohjaamattomuudelle olivat 1) muu työ, 2) vaikeus löytää ohjaustöitä ja 3) ajan puute.

Tiedostamme, että kyselyymme ovat todennäköisesti vastanneet erityisesti ne ohjaajat, jotka ovat olleet ohjaustehtävissä ja aktiivisina tukipalveluissamme. Silti ohjanneiden määrä on ilahduttavan suuri. Koulutuksemme osallistujat tulevat suurelta osin aina jostakin organisaatiosta, joten he ovat ohjaustyössä tai vapaaehtoisia ohjaajia jo ennen koulutusta. Arviolta noin 20–30 prosenttia koulutuksiemme osallistujista on ”vapaita agentteja” ilman organisaatiota. Ylläpitämämme vertaistoimijapankin kautta ohjaajia etsivät organisaatiot voivat tarjota ohjaustehtäviä suoraan ohjaajille itselleen.

 

Kuinka paljon ja missä vertaistoimintaa on ohjattu?

Jopa 48 prosenttia ohjaustehtävissä olleista oli ohjannut vähintään 16 yksilö- tai ryhmätapaamista. Reilusti yli puolet ohjaamisesta oli tapahtunut pääkaupunkiseudulla, mutta ilahduttavasti ohjausta oli tehty myös Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Vaasassa, Mikkelissä, Turussa sekä kuudella pienemmällä paikkakunnalla. Myös etäohjaaminen oli tullut muutamille ohjaajille tutuksi.

Tasan puolet ohjaustyötä tehneistä oli tukenut yli 20 henkilöä koulutuksen jälkeen. Selkeästi näistä luvuista on pääteltävissä, että kun ohjaustöihin pääsee käsiksi, kokemusta karttuu usein runsaasti. Yksittäiset ja lyhytkestoiset ohjaustehtävät ovat selkeästi harvinaisempia.

 

Pakolaisapu jatkaa kotoutumista edistävän vertaistoiminnan kehittämistä ja vertaisohjaajien kouluttamista valtakunnallisesti sekä suomeksi että englanniksi. Tarjoamme monipuolista ja maksutonta tukea myös muille vertaistoimintaa järjestäville organisaatioille.

 

Kirjoittaja Petri Komulainen työskentelee Suomen Pakolaisavussa vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ja saavutettavuuden asiantuntijana.